22. Dezember 2017

10 „Gebote“ der Wudang Schule

«Die 10 „Gebote“ der Wudang Schule»

Ein Leitfaden für Schüler und Meister

(Der Originaltext in Chinesisch steht weiter unten)


Wudang Schüler:
(1) Sollten keinen Mangel an Beharrlichkeit haben und unverdienten Ruhm genießen.

(2) Sollten nicht frivol, überheblich und verurteilend sein.

(3) Sollten sich nicht leicht beleidigen lassen und ehrliche Worte ablehnen.

(4) Sollten nicht arrogant, selbstsüchtig und egoistisch sein.

(5) Sollten nicht streitsüchtig, eitel und aggressiv sein.

(6) Sollten keine unverantwortlichen Bemerkungen über die Fehler anderer machen.

(7) Sollten die Schüler nicht fehlleiten und einen unverdienten Ruf als Meister erlangen.

(8) Sollten nicht materialistisch und geldorientiert sein.

(9) Sollten nicht engstirnig und selbstgefällig sein.

(10) Sollten den Lehrern  Respekt entgegenbringen und den Namen der Wudang Schule ehren.

 

Chinesischer Originaltext

(原文)(Yuán wén)

《武當弟子十誡》 “wǔ dāng dì zǐ shí jiè”

(1)戒立志不堅丶徒染虛名         (1) jiè lì zhì bù jiān , tú rǎn xū míng

(2)戒心胸狹窄丶不納忠言       (2) jiè xīn xiōng xiá zhǎi ,bù nà zhōng yán

(3)戒輕浮虛誇丶不知深淺       (3) jiè qīng fú xū kuā , bù zhī shēn qiǎn

(4)戒狂妄自大丶唯我獨尊      (4) jiè kuáng wàng zì dà, wéi wǒ dú zūn

(5)戒逞強鬥狠丶虛榮好勝      (5) jiè chěng qiáng dòu hěn, xū róng hào shèng

(6)戒舌無禁忌丶議人之過     (6) jiè shé wú jìn jì, yì rén zhī guò

(7)戒虛擔師名、誤人子弟      (7) jiè xū dān shī míng, wù rén zǐ dì

(8)戒銅臭之軀、奸商氣息      (8) jiè tóng chòu zhī qū, jiān shāng qì xí

(9)戒自矜自賞、固步自封      (9) jiè zì jīn zì shǎng, gù bù zì fēng

(10)戒不敬師道、無情無義   (10) jiè bù jìng shī dào, wú qíng wú yì